กิจกรรมการแก้ไขผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 0,ร,มส,มผ ปีการศึกษา 2561-2563